Ogłoszenie
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy
z dnia 10 lutego 2014 r.
w sprawie zapisów dzieci urodzonych w latach 2007-2009 do szkoły w roku szkolnym 2014/2015

1. W 2013 roku weszły w życie kolejne przepisy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) zmieniające niektóre zasady realizacji przez dzieci obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji obowiązku szkolnego wydane w związku z reformą systemu oświaty w Polsce.

2. Zapisy ustawy, o której mowa w ust. 1, a także ustawy o systemie oświaty, ustalają, że w 2014 roku:
– dzieci urodzone w 2007 roku rozpoczynają realizację obowiązku szkolnego,
– dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. rozpoczynają realizację obowiązku szkolnego,
– dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. rozpoczynają realizację obowiązku szkolnego na wniosek rodziców lub kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego,
– dzieci urodzone w 2009 roku rozpoczynają realizację przygotowania przedszkolnego.
Szczegółowe informacje w tej sprawie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Sześciolatek w szkole" (http://www.6latki.men.gov.pl/).

3. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej w naszej szkole na rok szkolny 2014/2015 trwają od dnia 17 lutego do 31 marca 2014 r.

4. Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy I naszej szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w kancelarii szkoły, codziennie w godzinach 8.00-15.00.

5. W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:
– wniosek o przyjęcie dziecka,
– dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego),
– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) - do wglądu,
– w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),
– zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I.

6. Składając wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w naszej szkole lub do naszej szkoły rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać:
– poprawny numer PESEL dziecka,
– adres zameldowania dziecka,
– adres zamieszkania dziecka,
– numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych) umożliwiające szkole szybki kontakt,
– inne informacje (np. zdrowotne) istotne dla bezpieczeństwa dziecka w szkole.

7. W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły (tel. 81 5031013)

8. Uczniowie szkoły i oddziałów przedszkolnych mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, po uprzednim zapisaniu się. Obecnie cena jednego obiadu dla ucznia w stołówce szkolnej wynosi 3,00 zł (może ulec zmianie). Zapisy do stołówki prowadzone będą we wrześniu 2014 r.

9. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dostępna dla wszystkich uczniów. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy w godz. 7.00-17.00. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców (opiekunów prawnych) karty zgłoszenia. Zapisy prowadzone będą w marcu 2014 r.