W dniu 14.09.2017 r. (czwartek) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami .
Porządek zebrania:
• Spotkanie z dyrektorem szkoły
- informacje ogólne o organizacji pracy szkoły,
- prezentacja zajęć dodatkowych.
• Spotkania z wychowawcami klas.

 1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone, stałe miejsca pracy.
 2. Komputer można włączyć lub wyłączyć jedynie za zgodą nauczyciela.
 3. Nie wolno samemu resetować systemu.
 4. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
 5. Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój i powagę, sumiennie wykonują pracę, pracują przy wyznaczonym stanowisku oraz utrzymują stanowisko komputerowe w należytym porządku.
 6. Podczas zajęć nie wolno używać telefonów komórkowych, rejestratorów, dyktafonów itp.
 7. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 8. Podczas korzystania z internetu zabronione jest przeglądanie treści wulgarnych, zawierających przemoc oraz logowanie się na portale społecznościowe.
 9. Bez zgody nauczyciela nie wolno w komputerze instalować żadnego własnego oprogramowania, gier itp. ani kopiować programów znajdujących się w pracowni na własne nośniki danych.
 10. Nie wolno podłączać dodatkowych urządzeń, ani odłączać żadnych elementów zestawu komputerowego.
 11. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w plikach systemu operacyjnego ani w systemie zabezpieczeń.
 12. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.

Uczeń ma prawo:

 • Znać program nauczania techniki w danym roku szkolnym.
 • Znać na bieżąco oceny z przedmiotu.
 • Zgłaszać nauczycielowi wnioski dotyczące przebiegu zajęć.
 • Uczestniczyć w konkursach wiedzy technicznej.
 • Korzystać z narzędzi, urządzeń i materiałów znajdujących się w pracowni.

Uczeń ma obowiązek:

 • Systematycznie wzbogacać swoje wiadomości i umiejętności techniczne.
 • Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
 • Przestrzegać zasad organizacji pracy.
 • Szanować mienie pracowni.
 • Dbać o estetykę, ład i porządek w pomieszczeniu pracowni.
 • Dbać o oszczędne wykorzystanie materiałów.
 • Wykonywać polecenia nauczyciela.
 • Przestrzegać regulaminu pracowni.

Uczeń przestrzega następujących zasad organizacyjnych:

 • Uczniowie wchodzą do pracowni po dzwonku na lekcję.
 • Uczniom nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerwy.
 • Uczniowie prowadzą systematycznie zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy.
 • Uczniowie korzystają z urządzeń i maszyn po udzielonym instruktażu i pod nadzorem nauczyciela.
 • Uczniowie korzystają z narzędzi, sprzętu i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Fakt uszkodzenia sprzętu lub narzędzia należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 • Za zaginiony sprzęt lub narzędzie (względnie uszkodzone z winy ucznia) odpowiada materialnie uczeń lub zespół klasowy.
 • Uczniowie przestrzegają przepisów BHP omówionych w toku zajęć.
 • Utrzymanie ładu i porządku w pracowni oraz sprzątanie miejsca pracy należy do obowiązków ucznia.

Uczniowi kategorycznie zabrania się:

Samowolnie włączać (uruchamiać) urządzenia techniczne.
Dotykać części maszyn będących w ruchu.

 

PRZEPISY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

 • Podczas trwania zajęć kategorycznie zabrania się wszelkich zabaw i żartów.
 • Uczeń pracuje według wskazań nauczyciela i zgodnie z przepisami BHP omówionymi w toku zajęć.
 • Każde nowe narzędzie może być użyte po uprzednim instruktażu nauczyciela.
 • Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.
 • Do poszczególnych rodzajów obróbki należy stosować odpowiednie narzędzia.
 • Podczas pracy narzędziem należy pamiętać, aby jego element roboczy nie był skierowany w stronę ciała ludzkiego.
 • Nie pracować uszkodzonymi narzędziami.
 • Przestrzegać czystości, ładu i porządku na stanowisku pracy.
 • Urządzenia elektryczne można włączać do sieci 230 V tylko za zgodą nauczyciela.
 • O każdym uszkodzeniu ciała należy meldować nauczycielowi.

Zapoznałam(em) się z regulaminem pracowni technicznej oraz przepisami BHP i zobowiązuję się ich przestrzegać.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza , Lalkę Bolesława Prusa oraz Quo vadis Henryka Sienkiewicza. W tym roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele. Dramat w trzech aktach, najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego i my tam byliśmy… Serdecznie dziękujemy Dyrektor Ogrodu Botanicznego Pani dr Grażynie Szymczak za zaproszenie.